آیا هویت من به عنوان گزارشگر محفوظ خواهد ماند؟

امنیت شما اولویت اول ماست. بنابراین هویت‌ شما و هر اطلاعاتی که منجر به شناسایی شما، چه به عنوان گزارشگر و چه به عنوان فرد قربانی تبعیض یا خشونت شود، محفوظ خواهد ماند.