آیـا روانشـناس یـا روانپزشـک مـی‌توانـد گرایـش جنسـی مـن را تعیین کند؟

معمـولا اغلـب افـراد نسـبت بـه گرایـش جنسـی خودشـان علـم حضـوری ( یعنـی بی‌واسـطه) دارنـد. علـم حضـوری یعنـی حسـی کـه بـرای فـرد بـه روشـنی آشـکار اسـت. همانطـور کـه وقتـی شـاد هسـتیم خودمـان از حـس شـادی‌مان اطـلاع داریـم و نیـازی بـه ایـن نیسـت کـه کسـی از بیـرون بـه مـا اطـلاع دهـد کـه شـاد هسـتیم بلکـه حـس شـادی را بـدون واسـطه در درون خودمـان حـس می‌کنیـم. بـه همیـن ترتیـب، اغلـب افـراد، میـل ذهنـی و هیجانـی بـه همجنـس را بـه روشـنی در وجـود خـود درک می‌کننـد. بـا این حـال، در جوامعـی ماننـد ایـران، کـه دسترسـی بـه اطلاعـات جنسـی محـدود اسـت، ممکـن اسـت همـه افـراد چنیـن شانسـی نداشـته باشـند کـه  از وجـود گرایشـهای جنسـی مختلـف آگاه باشـند. همچنیـن، سـرکوب چنیـن امیالـی بـه دلیـل غلبـه باورهـای مذهبـی رایـج اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، اگـر شـما دربـاره گرایـش جنسـی‌ خود تردیـد داشـته باشـید، روانشـناس ممکـن اسـت بـا سـوال پرسـیدن دربـاره احساسـات جنسـی یـا خیال‌پردازی‌های جنسـی شـما و همچنیـن سـابقه رفتـار جنسـی‌تان بـه شـما کمـک کنـد تـا خود را دقیق‌تـر ارزیابـی کنیـد. 

در واقـع، وظیفـه روانشـناس، آگاهـی دادن بـه شـما دربـاره ماهیـت گرایش‌هـای جنسـی اسـت. 

بـه طورمثـال، یـک فـرد دوجنسـگرا ممکـن اسـت از سـنین نوجوانـی بـه هـردو جنس تمایـل داشـته باشـد، امـا همـواره بـه دلیـل تـرس و شـرم ، میـل بـه همجنـس را در خـود سـرکوب کنـد چون تصـور می‌کنـد کـه میـل بـه هـردو جنـس، نوعـی انحـراف یـا زیـاده خواهـی اسـت. درچنیـن وضعیتـی، روانشـناس می‌توانـد بـا ارائـه تصویـری از هویت یـک فـرد دوجنسگـرا، بـه ایـن فـرد کمـک کنـد تـا بـرای حسش، برچسـب و قالبـی پیـدا کنـد و فرآینـد هویت‌یابـی خـود را تکمیـل نمایـد.

دقـت کنیـد کـه هیـچ متخصصـی حـق نـدارد ایـده و نظـرش را دربـاره گرایـش جنسـی یـا هویـت جنسـیتی بـه شـما تحمیـل کنـد. بـه عبـارت بهتـر، هرفـردی بایـد در طـول زمـان خـودش بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه چـه هویـت یـا گرایشـی دارد. متخصـص صرفـا می‌توانـد بـر اسـاس شـواهد و دلایلـی کـه درطـول گفتگـو بـا خـود شـما بـه دسـت مـی‌آورد نظـرش را بـه صـورت یـک احتمـال ابـراز کنـد. بـه طورمثـال، می‌توانـد بـه شـما بگویـد « بـا توجـه بـه اینکـه همـه تخیـلات جنسـی تـو در رابطـه بـا همجنـس اسـت و در دفعاتی کـه بـا همجنس رابطــه جنســی داشــته‌ای لــذت جنســی زیــادی را تجربــه کــرده‌ای و علاقــه عاطفــی تــو فقــط معطـوف بـه همجنـس اسـت و از سـویی میلـی بـه رابطـه بـا جنـس مخالـف نـداری احتمـال دارد همجنسگــرا باشــی» امــا نمی‌توانــد بــه شــما بگویــد « تــو صــد درصــد همجنسگــرا هســتی» یــا « اینهــا همــه تلقین‌هایــی اســت کــه بــه خــودت می‌کنــی. تــو همجنسگــرا نیســتی و اگــر ازدواج کنــی ایــن میـل تـو (بـه همجنـس) ازبیـن خواهـد رفـت» فراینــد هویت‌یابــی یــک کشــف فــردی اســت کــه بــه طــور تدریجــی اتفــاق می‌افتــد. دیگــران ممکـن اسـت بـه شـما اطلاعـات بدهنـد امـا در نهایـت خـود شـما هسـتید کـه هویـت و گرایـش خود را کشــف و تعریــف می‌کنیــد.