آیا اگر خودم قربانی حادثه‌ای نیستم، همچنان می‌توانم آن را گزارش کنم؟

بله، شما می‌توانید حادثه را به عنوان شاهد عینی یا فردی که حادثه را از زبان قربانی یا قربانیان شنیده است، ثبت کنید. در اینصورت در جدول مشخصات فرد گزارشگر، گزینه “از قربانی شنیدم” یا “شاهد عینی” را انتخاب کنید.