فایل‌های رسانه‌ای که به گزارش خودم پیوست می‌کنم، در کجا استفاده خواهد شد؟

فایل‌های رسانه‌ای فقط جهت حفظ مستندات در یک سیستم کاملاْ امن نگهداری خواهد شد. این فایل ها تنها برای سنجش اطلاعات ارسالی و همچنین ایجاد آرشیوی برای آینده هستند و به هیچ وجه بدون رضایت شما اقدام دیگری در مورد آنها صورت نخواهد گرفت.