گزارش من در کجا و چطور مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

گزارش شما با حذف اطلاعات شخصی و اطلاعاتی که شناسایی شما را ممکن کند، در صورت تایید و رضایت شما برای تدوین گزارش به سازمانهای بین المللی ال جی بی تی+ و نهادهای مرتبط با سازمان ملل مورد استفاده قرار خواهد گرفت و البته مورد نقض خشونت نیز بر نقشه “همیشه رنگین کمان” ثبت خواهد شد.