مامور به بهانه توهین به من سیلی زد. چطور می توانم شکایت کنم؟

سئوال حقوقی: فرد ترنسی هستم که به خاطرتوقیف ماشینم و سپس تحقیرم به مامور نیروی انتظامی اعتراض کردم اما مامور به اینس بهانه که به او توهین کرده ام  سیلی محکمی  به من زد که از ناحیه گوش اسیب دیده ام ، برای شکایت از این مامور باید به کجا مراجعه کنم؟ 

پاسخ : توجه داشته باشید  حتی اگرشما متهم بوده و قانون شکنی کرده و به مامور قانون هم توهین کرده باشید باز هم  مامور قانون حق زدن شما را نداشته است زیرا هرچند توهین به مامور جرم است و مجازات مشخصی دارد اما مامور قانون شخصا حق برخورد با شما را نداشته است زیرا  اصل‏ 36 قانون اساسی مقرر میکند ” حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد ” اصل‏ 39 قانون اساسی هم تاکید می کند ” هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏ ” به همین جهت است که حتی اگرشما  به مامور قانون هم توهین کرده باشید باز هم  مامور قانون شخصا حق برخورد با شما را نداشته است برای همین هم شما میتوانید از این مامور در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری محل وقوع جرم شکایت کنید که در صورت اثبات دادگاه این مامور را به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم خواهد کرد 

علت این هم که باید از این مامور در  دادسرا و دادگاه عمومی کیفری شکایت کنید این است که در نظام قضائي ايران طبق اصل 159 قانون اساسی ، دادگستري تنها مرجع رسمی رسيدگي به  تظلمات و شکایات است ولی به دليل اهميت جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي وتا حدودي تخصصي بودن اين وظايف وشناخت جرايم مربوط به آن ،محاكم نظامي به شكل اختصاصي در اصل 172 قانون اساسی پیش بینی گردیده .اما این پیش بینی قانونی در مورد محاکم نظامی بدان معنا نیست تا كليه دعاوي وجرائم نظامیان در اين محاكم رسيدگي شود، بلكه اصل  172 قانون اساسی تصريح مي كند كه کلیه جرايم عمومي نظامیان  وحتي جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند بايد دردادسراها و محاكم عمومي رسيدگي شود. بدين ترتيب به جرائم عمومی مامورین نیروی انتظامی ، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای بسیج  حتي جرائمی را كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند، مثل ضرب وجرح متهمین یا شکنجه انها يا جرائمی که در حین  كشف جرايم وحفظ انتظامات وبرخورد با مظنونان مرتکب میگردند با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان ،همگی در دادسراها ومحاكم عمومي رسيدگي مي شود .

 البته مطابق اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات اداری مقامات وماموران نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج  در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود ، این اصل مقرر میدارد «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.»