اصل ۵ اصول یوگیاکارتا – حق برخورداری از امنیت شخصی

 هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از امنیت شخصی و حمایت دولت، در برابر خشونت یا آسیب فیزیکی خواه از سوی مقامات دولتی یا هر فرد یا گروه دیگر، برخوردار باشد.

دولتها موظفند:

الف. تمامی اقدامات پلیسی یا سایر تدابیر لازم را برای پیشگیری و تامین حفاظت در برابر انواع خشونتها و آزار و اذیت هایی که به گرایش جنسی و هویت جنسیتی مربوط میشوند، اتخاذ کنند؛

ب. تمامی اقدامات قانونگذاری را برای اِعمال مجازات متناسب برای خشونت، تهدید به خشونت، تحریک به خشونت و آزار و اذیت مرتبط با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی علیه فرد یا گروه، در تمام عرصه‌های زندگی، از جمله در خانواده، اتخاذ کنند؛

پ. برای تضمین آنکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد قربانی، برای توجیه یا عذر چنین خشونتی یا کم اهمیت جلوه دادن آن مطرح نشود، تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری، و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛

ت. تضمین کنند که در موارد ارتکاب چنین خشونتهایی تحقیقات با جدیت تمام صورت گرفته و هرگاه شواهد مناسب یافت شد، اشخاص مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند، و جبران خسارت و جبران مافات۶ متناسب، از جمله پرداخت غرامت۷ به قربانیان فراهم شود؛

ا. به منظور مبارزه با تعصباتی که زمینه ساز خشونت‌های مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، کمپینهای آگاهی‌بخش برای عموم مردم و عاملان بالفعل و بالقوه خشونت ترتیب دهند.